Rus Eng
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Director Boris Yukhananov. 1987
Director Boris Yukhananov. 1987
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Self-portrait (Natalia Baidina and Andrey Bezukladnikov). 1988
Self-portrait (Natalia Baidina and Andrey Bezukladnikov). 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. George Ostretsov, artist. 1986
George Ostretsov, artist. 1986
Moscow artist
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Boris Yukhananov, Igor Aleinikov, Andrei Bezukladnikov, Gleb Aleinikov. 1987
Boris Yukhananov, Igor Aleinikov, Andrei Bezukladnikov, Gleb Aleinikov. 1987
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Zhanna Aguzarova, singer. 1987
Zhanna Aguzarova, singer. 1987
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Vldislav Drozhashih, poet. 1984
Vldislav Drozhashih, poet. 1984
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Fashion designer Katya Mikulskaya with models. 1988
Fashion designer Katya Mikulskaya with models. 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. German Vinogradov, artist. 1993
German Vinogradov, artist. 1993
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Vyacheslav Smirnov, artist. 1992
Vyacheslav Smirnov, artist. 1992
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Boris Yukhananov, director. 1988
Boris Yukhananov, director. 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Bouquiniste Serge Plantureux. 1990
Bouquiniste Serge Plantureux. 1990
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Yuri Chernyshev, artist. 1984
Yuri Chernyshev, artist. 1984
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Alexander Lugin and Catherine Ryzhikova. 1988
Alexander Lugin and Catherine Ryzhikova. 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Peter Mamonov, actor and musician. 1990
Peter Mamonov, actor and musician. 1990
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Yevgeny Kalachev, musician. 1988
Yevgeny Kalachev, musician. 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Anjey Zaharishev von Braush, Maria Persik, Igor Kechaev. 1989
Anjey Zaharishev von Braush, Maria Persik, Igor Kechaev. 1989
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Igor and Gleb Aleinikovs. 1989
Igor and Gleb Aleinikovs. 1989
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Ilya Piganov, photographer. 1987
Ilya Piganov, photographer. 1987
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Ivan Kochkaryov, painter. 1988
Ivan Kochkaryov, painter. 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Sergei Zheglo, artist. 1989
Sergei Zheglo, artist. 1989
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Andrey Bitov, writer. 1989
Andrey Bitov, writer. 1989
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Alexander Slyusarev, photographer. 1988
Alexander Slyusarev, photographer. 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Gor Chakhal, artist. 1990
Gor Chakhal, artist. 1990
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Timur Novikov, painter. 1990
Timur Novikov, painter. 1990
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Vitaly Calpidi, poet. 1986
Vitaly Calpidi, poet. 1986
Andrey Bezukladnikov. Portraits. George Ostretsov, artist. 1986
George Ostretsov, artist. 1986
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Pavel Kaplevich, artist. 1988
Pavel Kaplevich, artist. 1988
Andrey Bezukladnikov. Portraits. Alexei Parshchikov, poet.  1986
Alexei Parshchikov, poet. 1986